Despre noi

      69702686_659908304491277_6548580968863629312_n

 

       Grădinița Colț de Rai a fost înființată în anul 2012, porțile pentru copii  s-au deschis la data de 23 ianuarie 2013  și primele glasuri de copii au răsunat în clădirea nou construită. Numărul copiilor a crescut treptat și  acest lucru se datorează și faptului că suntem un colectiv unit, cu drag de copii și de profesie .  

       Viziunea și misiunea grădiniței sunt astfel fundamentate încât să asigure un proces educațional de calitate, care are în vedere finalitățile învățământului preșcolar și dimensiunile noului curriculum pentru educația timpurie.

             Grădiniţa oferă condiţii necesare unei dezvoltări normale a copiilor preşcolari, valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând cont de ritmul propriu de evoluţie al copilului şi de nevoile sale afective.

      Gradul de atractivitate al ofertei noastre educaţionale este sporit de prestaţia calitativă a tuturor cadrelor didactice, a climatului de responsabilitate şi profesionalism, a bazei materiale adecvate, a relaţiei foarte bune cu partenerii din comunitatea locală, a angajării tuturor factorilor de execuţie şi decizie în organizarea procesului instructiv-educativ, asigurându-se în felul acesta obţinerea de rezultate bune şi foarte bune.        

      Grădiniţa noastră   îsi propune să ofere copilului educaţie într-un mediu în care se simte iubit şi ocrotit , să formeze copii educaţi, independenţi, sociabili , uşor abaptabili permanentelor transformări ale societăţii.

       Aplicarea  în cadrul organizaţiei furnizoare de educaţie a unei politici a calităţii care vizează  satisfacerea cerinţelor beneficiarilor, ale angajaţilor şi ale partenerilor tradiţionali ai unităţii de învăţământ, atragerea părinţilor prin oferte educaţionale atractive  precum şi prin respectarea standardelor de calitate în toate domeniile de activitate, asigurarea şi optimizarea resurselor umane şi materiale, competenţa şi motivaţia personalului, un bun management intern şi o preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea eficacităţii sistemului demanagement al calităţii educaţiei.

 În acest sens, GRĂDINIŢA își propune:

  • Acordarea  tuturor  preșcolarilor  de  șanse  egale  de  dezvoltare  în  funcție  de  ritmul propriu , cu accent pe integrarea școlară și socială;
  • Dezvoltarea unui învățământ centrat pe copil, înglobând cele mai noi idei și practici pedagogice, un învățământ deschis spre nou, spre modernitate, în scopul valorizării potențialului, disponibilităților și nevoilor concrete ale copiilor;
  • Încurajerea cooperării,   a   concurenței   loiale,   a   respectului   pentru   profesie, atașamentului față de copil, receptivitate la nou;
  • Crearea unui mediu favorabil învățării, unui climat de siguranță fizică și psihică și de servicii sociale pentru copii – îngrijire, supraveghere, asistență medicală;
  • Construirea identităţii şi a individualităţii grădiniței  prin promovarea standardelor de calitate;
  • Elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi cu idealurile școlii româneşti și ale comunității locale;
  • Formarea continuă a profesorilor, pentru aplicarea metodelor active de predare și a celor alternative de evaluare;
  • Îmbunătățirea  sistemului  de  management,    pentru  menținerea  și  ridicarea  calității educației oferite;
  • Monitorizarea   progresului   obținut   în   realizarea   obiectivelor   stabilite,   conform strategiei de dezvoltare stabilite;
  • Derularea unei  eficiente  politici  de  selecţie  a  personalului  care  să  fie  motivat  în creşterea prestigiului grădiniței.

Imnul grădiniţei: